ספר המצוות עשה יג


מצות עשה יג - לקשור תפילין על היד


היא שצונו להניח תפילין של יד, והוא אמרו "וקשרתם לאות על ידך(דברים ו, ח). וכבר נכפל זה הציווי ארבע פעמים.

והראיה על היות תפילין של ראש ושל יד שתי מצוות, אמרם בגמרא (מנחות מד.) על צד התימה ממי שיחשוב שתפילין של ראש ושל יד לא יונח אחד מהם בלתי האחר אלא אם יהיו שתיהן יחד. מאמר זה לשונו: מאן דלית ליה שתי מצות, חדא מצוה לא לעביד, כלומר מי שלא יוכל לעשות שתי מצות, לא יעשה האחת. אינו כן, אבל יעשה המצוה אשר נזדמנה ולפיכך יניח איזה מהן שיזדמן לו.

הנה התבאר לך שקראו לתפילין של יד ושל ראש שתי מצוות. ואלה שתי המצוות לא יתחייבו לנשים מפני אמרו יתעלה בסיבת חיובם "למען תהיה תורת ה' בפיך(שמות יג, ט) ונשים אינן חייבות בתלמוד תורה, וכן ביארו במכילתא. וכבר נתבאר כלל משפטי אלה שתי המצוות בפרק רביעי ממנחות.

קישורים

עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase13