ספר המצוות עשה א


מצות עשה א - להכיר במציאות ה'

תרגום אבן תיבוןעריכה

היא הצווי אשר צונו בהאמנת האלהות, והוא שנאמין שיש שם עלה וסבה הוא פועל לכל הנמצאים. והוא אמרו: "אנכי ה' אלהיך(שמות כ, ב).

ובסוף גמרא מכות (דף כג:) אמרו: תרי"ג מצות נאמרו למשה בסיני, מאי קרא "תורה צוה לנו משה(דברים לג, ד), ר"ל מנין תור"ה. והקשו על זה ואמרו: "תורה בגימטריא תרי"א הוי", והיה המענה: ""אנכי" ו"לא יהיה" מפי הגבורה שמענום".

הנה נתבאר לך ש"אנכי ה'" מכלל תרי"ג מצות, והוא צווי באמונת האלהות כמו שבארנו.

תרגום ר"ח הלרעריכה

היא הצווי אשר צונו להאמין‏[1] האלהות והוא שנאמין שיש שם עלה וסבה הוא פועל לכל הנמצאות והוא אמרו "אנכי ה׳ אלהיך" (שמות כ ב) ובסוף גמרא מכות (ד' כג:) אמרו תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני מאי קרא "תורה צוה לנו משה" כלומר מנין תור"ה והקשו על זה ואמרו תורה בגימטריא *הכי הוו* תרי״א הוי והיתה התשובה 'אנכי' ו'לא יהיה' מפי הגבורה שמעום הנה כבר התבאר לך שאנכי ה׳ מכלל תרי״ג מצות והוא צווי באמונה כמו שבארנו.

  1. ^ בראש ס׳ היד כתב רבנו יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכן בהל׳ ד׳ שם דקדק לכתוב וידיעת דבר זה מ״ע ובס׳ מעשה רוקח הספרדי שם כתב דלכן כתב הרמב״ם לידע ולא להאמין לפי שעיקר המצוה היא על ידי הידיעה האמתית כדרך שעשה אברהם אבינו ע״ה ועל דרך דע את אלהי אביך ועבדהו כו׳ ע״ש וכן במנין המצות שבראש ס׳ היד כתוב לידע ועי׳ בס׳ ראש אמנה להר״י אברבנאל (פרק ז) שהביא שהרב בן חסדאי בתחלת ספרו כתב ולזה טעה טעות מפורסם מי שמנה במ״ע להאמין מציאות האל ית׳ כו' ואין ספק שכיון על הרמב״ם ע״ש מה שהאריך ואמנם בגוף הערבי כתובה מלת אעתקאד שבאמת יש לה גם מובן דעת ושפיר נוכל לתרגם שצונו בידיעת האלהות והוא שנדע וידידי הרב החכם הגדול הפרופיסור מ׳ יצחק מטראך הי״ו מברלין העירני מספרו של ר״ס גאון שנקרא בערבית כתאב אל־־אמאנאת ואל״אעתקאדאת ותורגם לעברית בשם האמונות והדעות. וע"ל שרש ג' (אות א)

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase1