ספר המצוות לאו שסא


מצות לאו שסא - לא לסרס זכר מכל המינים

הזהיר מהפסיד כלי התשמיש מן הזכרים מאיזה מין שיהיה מבעלי חיים, ושוה בזה האדם וזולתו, והוא אמרו אחר שאמר "ומעוך וכתות ונתוק וכרות" וגו' "ובארצכם לא תעשו". ובא הפירוש גם כן ובכם לא תעשו. והעובר על לאו זה לוקה, רוצה לומר מי שיסרס איש מאישי איזה מין שיהיה.

ובפרק שמונה שרצים (דף קי"א) אמרו מנין לסרוס באדם שהוא אסור, תלמוד לומר ובארצכם לא תעשו, בכם לא תעשו. ואפילו מסרס אחר מסרס חייב. דאמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יוחנן הכל מודים במחמץ אחר מחמץ שהוא חייב, שנאמר לא תאפה חמץ ולא תעשה חמץ, במסרס אחר מסרס שהוא חייב, שנאמר ומעוך וכתות ונתוק וכרות אם על כרות חייב על נתוק לא כל שכן אלא להביא נותק אחר כורת שהוא חייב.

והתבארו משפטי מצוה זו במקומות משבת ויבמות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo361