ספר המצוות לאו שנא


מצות לאו שנא - לא לגלות ערוות אב

הזהירנו שלא לבוא על האב והוא אמרו "ערות אביך לא תגלה(ויקרא יח, ז). והעובר על לאו זה חייב סקילה גם כן, עד שיהיה הבא על אביו חייב שתים: משום שוכב עם זכר ומשום מגלה ערות אביו.

ובגמרא סנהדרין (דף נד.) התבאר שאמרו "ערות אביך לא תגלה" אביך ממש. והקשו שם: האי מ"ואת זכר לא תשכב משכבי אשה" (שם יח, כב) נפקא. והשיבו: לחייבו שתים. וכדרב יהודה אמר רב דאמר: עכו"ם הבא על אביו חייב שתים. ושם בארו ואמרו מסתברא מילתא דרב יהודה בישראל ובשוגג ולקורבן. והאי דאמר עכו"ם לישנא מעליא נקט.

כל שהוא שוגג באביו חייב שתי חטאות, כמו ששגג בשתי עריות ואף גם כן זה. ומי ששגג בזכור דעלמא אינו חייב אלא חטאת אחת.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo351