ספר המצוות לאו שמח


מצות לאו שמח - לא לשכב עם בהמה

שהזהירנו שלא לשכב עם הבהמות, זכריהן ונקבותיהן והוא אמרו יתעלה "ובכל בהמה לא תתן שכבתך".
והעובר על לאו זה במזיד חייב סקילה ואם לא יסקל הנה הוא בכרת, ואם היה שוגג יביא חטאת קבועה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo348