ספר המצוות לאו שכט


מצות לאו שכט - לא לעשות מלאכה ביום הכיפורים

הזהיר מעשות מלאכה ביום הכפורים, והוא אמרו "כל מלאכה לא תעשו(ויקרא כג, לא).

והעובר על לאו זה, בכרת כמו שבאר הכתוב. ואם היה שוגג חייב חטאת קבועה. והתבארו משפטי מצוה זו במסכת ביצה ובמגילה וזולתם.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo329