ספר המצוות לאו שכא


מצות לאו שכא - לא ללכת בשבת חוץ לתחום

הזהיר שלא להלוך חוץ לתחום המדינה בשבת, והוא אמרו "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי(שמות טז, כט).

ובאה הקבלה שגבול ההליכה שהיא אסורה – מה שנוסף על אלפיים אמה חוץ מן המדינה, ואפילו אמה אחת. וללכת אלפיים אמה לכל צד מותר. ולשון מכילתא: "אל יצא איש ממקומו", אלו אלפיים אמה.

ובמסכת עירובין (דף יז:) אמרו: לוקין על איסורי תחומין דבר תורה. ושם התבארו משפטי מצוה זו.

הערות עריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo321