ספר המצוות לאו שכ


מצות לאו שכ - לא לעשות מלאכה בשבת

הזהיר מעשות מלאכה בשבת, והוא אמרו "לא תעשה כל מלאכה(שמות כ, ט). והעובר על לאו זה, ביאר בו הכתוב שהוא בכרת אם לא ידע בו הדיין. ואם העידו עליו עדים, חייב סקילה אם היה מזיד. ואם היה שוגג, חייב חטאת קבועה. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת שבת.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo320