ספר המצוות לאו שב


מצות לאו שב - לא לשנוא אדם מישראל

הזהיר משנוא קצתנו את קצתנו. והוא אמרו לא תשנא את אחיך בלבבך.

ולשון ספרי לא אמרתי אלא שנאה שבלב. אמנם כשהראה לו השנאה והודיעו שהוא שונא אותו, אינו עובר על זה הלאו אבל על לא תקום ולא תטור, ועובר על עשה והוא אמרו ואהבת לרעך כמוך. אבל שנאת הלב הוא חטא חזק יותר מן הכל.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo302