ספר המצוות לאו רפ


מצות לאו רפ - לא להטות משפט גר או יתום


שהזהיר השופט מהטות משפט הגרים והיתומים. והוא אמרו יתעלה "לא תטה משפט גר יתום(דברים כד, יז).

והנה כבר התבאר שמי שיטה משפט אחד מישראל, עובר בלאו אחד והוא אמרו "לא תעשה עול במשפט". ואם הטה משפט גר עובר בשני לאוין, ואם היה גר יתום עובר בשלושה לאוין.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo280