ספר המצוות לאו קמד


מצות לאו קמד - לא לאכול בכור תמים חוץ לירושלים

שהזהירנו מלאכול בכור חוץ לירושלים כשהוא תמים. והוא אמרו יתעלה "לא תוכל וגו' ובכורות בקרך וצאנך".

ולשון ספרי "ובכורות" זה הבכור לא בא הכתוב אלא לזר שאכל את הבכור בין לפני זריקת דם בין לאחר זריקת דם שעובר בלא תעשה.

הנה כבר התבאר לך שזה הלאו כולל שני עניינים: אזהרת הזר מאכול תמים, ואזהרת הכהן מלאכלו חוץ לירושלים. ושני העניינים דינם נתלה בבכור תמים. ומי שעבר על זאת האזהרה לוקה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo144