ספר המצוות לאו קלד


מצות לאו קלד - שלא יאכל תושב כהן ושכיר תרומה


שהזהיר תושכ כהן ושכירו מלאכול תרומה. והוא אמרו תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש.

ואם אכל דינו כדין שאר זרים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo134