ספר המצוות לאו פט


מצות לאו פט - לא להקריב קורבן חוץ לעזרה

הזהירנו שלא נקריב דבר מן הקרבנות בחוץ, רוצה לומר חוץ לעזרה. וזה יקרא מעלה בחוץ. והוא אמרו יתעלה "השמר לך פן תעלה עולותיך(דברים יב, יג). ולשון ספרי: "אין לי אלא עולות, שאר קדשים מנין? תלמוד לומר: "ושם תעשה(דברים יב, יד). יכול לא יהיו אלא בעשה? תלמוד לומר: "שם תעלה" (שם). עולה בכלל היתה, ולמה יצתה? להקיש אליה ולומר לך: מה עולה מיוחדת שהיא בעשה ולא תעשה, כך כל שהוא בעשה הרי היא בלא תעשה." (ספרי על דברים יב יד)

ואני אבאר לך הענין. וזה שבעולה בא לשון אזהרה מהקריב אותה בחוץ, והוא אמרו "פן תעלה". ובא בפירוש בפסוק אחר, בצווי להקריב העולה בפנים, והוא אמרו יתעלה "שם תעלה". וזה מצות עשה שיקריב שם העולה, במקום אשר יבחר ה'. אולם שאר קדשים בא להם הצווי שיקריבו בפנים, והוא אמרו "ושם תעשה", ללמד שבחוץ לא תעשה. והשרש אצלנו: לאו הבא מכלל עשה – עשה. והוא אמרו הנה ועדיין אני אומר שאר קדשים לא יהיו אלא בעשה, רוצה לומר שיהיו מי שיקריב קדשים בחוץ עובר בלאו הבא מכלל עשה לבד, ולכן אמר ושם תעלה עולותיך כדי שיגיע ההיקש ויהיו הקרבנות כעולה וכמו שהמקריב עולה בלא תעשה כך שאר הקרבנות.

והעובר על לאו זה במזיד חייב כרת, ושוגג חייב חטאת קבועה. ולשון הכרת בפרשת אחרי מות במעלה בחוץ, כתיב "אשר יעלה עולה או זבח ואל פתח אהל מועד לא הביאו ונכרת" (ויקרא י"ז, ח'-ט'). ובספרי ונכרת האיש מעמיו עונש שמענו, אזהרה מנין? תלמוד לומר: השמר לך פן תעלה עולותיך. ולשון גמרא זבחים (דף ק"ו, עמוד ב'): "כתיב עונש וכתיב אזהרה. עונש 'ונכרת', אזהרה 'השמר לך פן תעלה'".

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בי"ג מזבחים.

קישורים

עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo89