ספר המצוות לאו ז


מצות לאו ז - לא ליתן זרע מזרעו למולך (העברה באש)


שהזהירנו מתת קצת מבנינו אל הנעבד המפורסם בזמן נתינת התורה שהיה שמו מולך. והוא אמרו יתעלה "ומזרעך לא תתן להעביר למולך(ויקרא יח, כא).

והיתה עבודתו כמו שהתבאר בפרק שביעי מסנהדרין. והיא שהיו מבעירין אש גדולה לפני הצלם, ויקח אחד מבניו ויתנהו לגזבר מתעסק לאותו הנעבד, ויעבירהו הגזבר על האש מצד אל צד. וכבר נכפלה האזהרה מהמעשה הזה באמרו לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש. ומי שעבר על לאו זה במזיד חייב סקילה וכרת אם לא יסקל ובשוגג חייב חטאת קבועה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפ"ז מסנהדרין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo7