ספר המצוות לאו ב


מצות לאו ב - לא לעשות אלילים עבור עצמו, אפילו ביד אחרים

שהזהירנו מעשות עבודה זרה לעבוד, ואין חילוק בין שעשאה בידו בין שיצווה לעשותה, והוא אמרו יתברך "לא תעשה לך פסל וגו'(שמות כ, ג).

ומי שעבר על לאו זה חייב מלקות. רוצה לומר, לאו עשיית עבודה זרה ואף על פי שעשאה לו זולתו במצוותו, ואפילו לא עבד אותה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo2