ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תרה

המצוה לא לשכוח מה שעשה לנו עמלק

שלא נשכח מעשה עמלק שטעות עם אבותינו בצאתם ממצריםעריכה

שנמנענו מלשכח מה שעשה עמנו עמלק, כלומר, התחלתו להזיק לנו, ועל זה נאמר בפרשה זו של עמלק (דברים כה יט) לא תשכח. וכתוב בספרי זכור בפה, לא תשכח בלב, כלומר לא תשליך שנאתו ולא תסירה מנפשך בענין שתשכח אותה.

משרשי המצוה. וכל ענינה כתוב במצות עשה שלו שבסדר זה (מצוה תרג), וקחנו משם ותרוה צמאונך.

הערותעריכה


קישוריםעריכה


קיצור דרך: tryg/mcwa/605