ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תקצ


מצוה תקצ - לא להטות משפט גר או יתום

שנמנע הדיין מהעלים עין להטות דין הגר או היתום, ועל זה נאמר "לא תטה משפט גר יתום וגו'(דברים כד, יז). בענין הטית משפט כתבתי למעלה בסדר קדשים (מצוה רלג) ומשפטים (מצוה פא) הצריך לפי ענין הספר, וקחנו משם.

והעובר על זה והטה משפט הגר עובר בשני לאוין: האחד זה הנזכר בכאן, והשני על "לא תעשו עול במשפט" הנזכר בסדר קדשים תהיו (ויקרא יט טו). ואם היה גר ויתום עובר בשלשה, אחד משום גר ואחד משום יתום שנזכרו בכאן, ואחד משום לא תעשו עול במשפט. ועיקר האזהרה בזה אין ספק שהיא על האנשים שהם בעלי המשפט, ומכל מקום הנשים בכלל האסור הן.

קישורים עריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/5902