מצוה קיב - לשבות מעבודת הארץ בשנה השביעית

לבטל עבודת הארץ בשנה השביעית, שנאמר "בחריש ובקציר תשבות". ובא הפירוש שעל שנה השביעית נאמר, שנצטוינו שלא לעסוק בה כלל בעבודת הארץ. ונכפלה המצוה הזו באמרו במקום אחר "שנת שבתון יהיה לארץ(ויקרא כה, ה) וכן "ושבתה הארץ שבת ליי" (שם, ב).

וכבר כתבתי (מצוה פד) כל ענינה משלם למעלה בסדר אם כסף תלוה את עמי, במצות והשביעית תשמטנה ונטשתה, שבאה לצוות על הפקר פירות שנה זו לכל, ואף על פי שכאן היה מקומו.

קישורים

עריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/112