ספר המצוות עשה קלה


מצות עשה קלה - לשבות מעבודת הארץ בשנה השביעית

היא שצונו לשבות מעבודת הארץ בשנה שביעית. והוא אמרו יתעלה "בחריש ובקציר תשבות". וכבר נכפל זה הציווי פעמיים ואמר "שבת שבתון יהיה לארץ". וכבר קדם לנו: (מצוה צ') האי "שבתון" – עשה. ואמר גם כן "ושבתה הארץ".

וכבר התבארו משפטי מצוה זו גם כן בשביעית. ואין חובתה מן התורה אלא בארץ ישראל.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase135