ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/י


מצוה י - לאכול מצה בליל פסח

לאכול לחם מצה בליל חמשה עשר בניסן העשוי ממין דגן, שנאמר "בערב תאכלו מצות" (שמות יב, יח). ופירושו ליל חמשה עשר בניסן, בין בזמן שיהיה שם פסח או בזמן שלא יהיה שם.

משרשי מצוה זו מה שכתוב בקרבן הפסח.

דיני המצוה כגון שימור הצריך למצות, וענין לישתן, ובאי זה מים נילושות, ושיעור אכילתן לכל הפחות, ויתר פרטיה, מבוארים בפסח ראשון [פסחים פרקים ב' וג'].

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות.

ועובר עליה ביטל עשה. וכבר אמרנו מצוה ו') שבית דין כופין על ביטול עשה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/010