ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/הקדמה לספר דברים

הקדמה לספר דבריםעריכה

כתב הרמב"ן ז"ל ענין הספר הזה ידוע, שהוא משנה התורה, יחזור בו משה רבנו ע"ה לדור הנכנס בארץ רוב מצוות התורה הצריכות לישראל, ויזהיר אותם עליהם אזהרות מרובות, ויפחידם הרבה בענשם, ופעמים יוסיף בהן ביאור בקצתם, אבל בכל מצוות הכהנים לא ידבר ולא יוסיף אזהרה, שהכהנים זריזין הם.

ועוד יוסיף בספר הזה קצת מצוות שלא נזכרו כלל, כגון היבום, ודין מוציא שם רע, ודין גירושין באשה, והעדים זוממין וזולתם. ואין ספק כי כולן נאמרו למשה בסיני, או באהל מועד בשנה הראשונה, כי בערבות מואב לא נתחדש לו אלא דברי הברית כאשר נתפרש בו. ועל כן לא נאמר בספר הזה וידבר ה' אל משה לאמר צו את בני ישראל, או דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מצוה פלונית. עד כאן.

וזה שלא הוזכרו אלה המצוות בספרים הראשונים כמו שאר המצוות, אל תתמה בדבר אחר אמרם ז"ל בכמה מקומות אין מוקדם ומאוחר בתורה.

ושורש ענין זה לפי הדומה, כי התורה תכלול כל החכמות מלבד פשט עניניה המתוקים ויסודות מצוותיה החזקים, ואפשר כי מפני כן צריך להיות פרשיותיה ואותיותיה במקום שהם, והכל מכוון מאת אדון החכמה ברוך הוא, וזה טעם מספיק.