ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/תרב

שלא תנשא היבמה לאחר חוץ מן היבםעריכה

שנמנע כל אדם מישראל מלבוא על היבמה בעודנה תחת זקת היבם, ועל זה נאמר (דברים כה ה) לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה.

משרשי מצות היבום אכתב מה שידעתי בו במצות עשה של יבום שבסדר זה (מצוה תקצח). וגם שם אכתב קצת דיני המצוה וענינה כמנהג ספר זה. והעובר על זה ובא על היבמה והיא תחת זקת היבם חייב מלקות. ועיקר אזהרה זו היא על האנשים, וגם היא בכלל האסור שלא תבוא ותנשא לשום אדם עד שתפטר מן היבם. ואפשר שאם עברה ונבעלה לרצונה ועודה זקוקה ליבם שגם היא בחיוב המלקות ‏[1].

הערותעריכה