ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/תקעב

שלא יגרש מוציא שם רע את אשתועריכה

שנמנע מוציא שם רע על אשתו ונמצא שקרן בדבריו שלא לגרשה לעולם, ועל זה נאמר (דברים כב יט) לא יוכל לשלחה כל ימיו.

משרשי המצוה. וכיצד הוצאת שם רע וקצת דיניה כמנהגי כתבתי במצות עשה שלו שבסדר זה (מצוה ?), וקחנו משם.

הערותעריכה