ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תקסד

המצוה לא להרחיק מצרי דור שלישי מהתחתן עמנו

שלא להרחיק מצרי כמו כן אלא עד דור שלישי ולא שלישי בכללעריכה

שנמנענו[1] שלא להרחיק ולתעב המצרי מהתחתן עמו בדור השלישי אחר שיתגיר, ועל זה נאמר (דברים כג ח) לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. כל ענין מצוה זו במצרי, כענין מצות אדומי הקודמת, אין צרך להאריך בה.

ואל תשמע מדברנו שנהיה מצוים להתחתן עם המצרי או עם האדומי אחר שלשה דורות, שאין כונת הכתוב לצוותנו להתחתן עמם חלילה, והמשפחות המיחסות שבישראל לא ירדו ממעלתן להתחתן עמהם, אבל ימנענו הכתוב מהרחיק חתונם בטענת אסור, ויודיענו שאין בהם אסור כלל, וכמו שכתבתי למעלה בסמוך.

הערותעריכה

  1. ^ (עי' רמב"ם ל"ת נה)


קישוריםעריכה


קיצור דרך: tryg/mcwa/564