ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תכב


מצוה תכב - להניח תפילין על הראש

להניח תפילין על הראש, שנאמר "והיו לטטפת בין עיניך(דברים ו, ח). הנה כתבתי במצוה הקודמת מהו עניין התפילין, שהוא ארבע פרשיות הכתובות בתורה בסדר "בא אל פרעה", ובסדר "ואתחנן", ובסדר "והיה עקב". ונצטוינו לכתוב ארבע פרשיות אלו בקלף ולהניחן על ראשנו בין עינינו, ועל זרוענו כנגד הלב. והעניין בארבע פרשיות אלו יותר מבשאר פרשיותיה של תורה, לפי שיש באלו קבלת עול מלכות שמים ואחדות השם, וענין יציאת מצרים שהוא מכריח אמונת חידוש העולם והשגחת האל בתחתונים. ואלו הן יסודות דת יהודית, ולכן נצטוינו להניח יסודות אלו כל היום בין עינינו ועל לוח לבנו, כי שני אלה האיברים אמרו חכמי הטבע שהן משכן השכל. ובהניחנו עליהם דברים אלה לזיכרון, נתחזק בהם ונוסיף זכר בדרכי השם יתברך ונזכה לחיי עד.

וקצת דיני התפילין כתובים למעלה בשל יד. והנני אודיעך החילוק שביניהן בעורן ובתפירתן. דע שהעור שגונזין בתוכו תפלין של יד עושין אותו בית אחד ומניחין שם ארבע פרשיות שזכרנו כתובות בקלף אחד. והעור של ראש עושין אותו חלוק לארבעה בתים, ובכל אחד מניחין פרשה אחת מארבע פרשיות אלו. ועושין מן העור בעודנו רטוב דמות שי"ן עם שלושה ראשין מימין המניח תפלין, ודמות שין עם ארבע ראשין משמאל המניח.

ומכניסין רצועת הראש בתוך אותו העור העודף בסוף הבית, והוא שקורין אותו חכמים מעברת. כלומר שמעבירין בה הרצועה, ואחר כך מקיפין מן הרצועה כשעור הראש של מניח, ועושין באותו מקום קשר אחד העשוי בצורת דל"ת, וזאת הצורה אי אפשר לציירה במכתב, אבל כל אחד מלמדה לתלמידיו, וידועה היא בינינו עם הקדוש. וזהו קשר תפילין שאמרו זכרונם לברכה (חולין ט.) שכל תלמיד חכם צריך לידע אותו, ומנו אותו עם שאר דברים גם כן שאמרו עליהם שראוי לידע אותן על כל פנים, והן: כתב, ושחיטה, ומילה, וברכת חתנים, וציצית.

ואורך רצועת הראש כדי שיקיף בה הראש ויקשור בה הקשר מאחוריו, ויהיה בה כדי להימתח שני ראשי הרצועה עד כנגד טבורו, או לכל הפחות ראשה האחד עד כנגד הלב והאחר עד כנגד הטבור. ומקום הנחת תפילין בראש, כלומר קציצת העור שהפרשיות מנחות בתוכה הוא כנגד המוח, מקום שמוחו של תינוק רופס (מנחות לז.) וזהו הפירוש המקובל לנו ב"והיו לטטפת בין עיניך", שזהו הנקרא בין העיניים. והמניחן בין העיניים ממש הרי זה מכחיש דברי קבלה.

ויתר פרטי המצוה וכל ענינה כמו בחברתה הקודמת.

קישורים

עריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/422