ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/שיב


מצוה שיב - להקריב קורבן מוסף ביום ראש השנה

להקריב קורבן מוסף ביום ראש השנה, שנאמר "בחדש השביעי באחד לחדש וגו' והקרבתם אשה ליי וגו'" (ויקרא כג, כד-כה) ובסדר פנחס (במדבר כט, ב-ה) מזכיר הקורבן בארכה. וכל עניינה כמו שכתבתי במוסף הפסח, במצות קורבן מוסף של כל שבעת ימי הפסח שבסדר זה (מצוה רצט).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/312