ספר החינוך מצוות פרשת בהר

בהר סיני יש בה כ"ד מצוות, ז' מצוות עשה וי"ז מצוות לא תעשה.

 1. שכו - שלא נעבוד האדמה בשנת השמיטה. .
 2. שכז - שלא נעשה עבודה גם באילנות בשנה השביעית..
 3. שכח - שלא נקצור ספיחים בשנה השביעית..הזרע שנפל בעת הקציר וצמח הוא קרוי ספיח.
 4. שכט - שלא נאסוף פירות האילן בשביעית כדרך שאוספין אותן בכל שנה..
 5. של - מצות ספירת שבע שבתות שנים עד שנת היובל.
 6. שלא - מצות תקיעת שופר ביום הכיפורים של יובל.
 7. שלב - מצות קידוש שנת היובל כמו שנת השמיטה.
 8. שלג - שלא נעבוד הארץ בשנת היובל.
 9. שלד - שלא נקצור ספיחי תבואות של שנת היובל.
 10. שלה - שלא לאסוף פירות האילנות בשנת היובל כדרך שאוספין אותן בשאר שנים.
 11. שלו - מצות עשיית דין בין לוקח ומוכר.
 12. שלז - שלא להונות במקח וממכר.
 13. שלח - שלא להונות אחד מישראל בדברים (שלא יקניט איש את חבירו ולא ישיאנו עצה שאינה הוגנת).
 14. שלט - שלא נמכור שדה בארץ ישראל לצמיתות.
 15. שמ - מצות השבת קרקע לבעליהן בלא כסף ובלא מחיר ביובל.
 16. שמא - מצות פדיון הנחלות שהן תוך העיר עד השלמת שנה.
 17. שמב - שלא לשנות מגרשי ערי הלוים ושדותיהם.
 18. שמג - שלא להלוות ברבית לישראל.
 19. שמד - שלא נעבוד בעבד עברי עבודת בזיון כמו עבודת כנעני.
 20. שמה - שלא נמכור עבד עברי על אבן המקח.
 21. שמו - שלא לעבוד בעבד עברי בעבודת פרך.
 22. שמז - מצות עבודה בעבד כנעני לעולם.
 23. שמח - שלא להניח לגוי לעבוד בעבד עברי הנמכר לו בעבודת פרך.
 24. שמט - שלא נשתחוה על אבן משכית אפילו לשם.