ספרי על במדבר כח יא

<< ספרי על במדבר • פרק כח
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יד • טו • טז • יח • יט • כג • כה • כו • לא • 


ובראשי חדשיכם תקריבו עולה לה' - למה נאמר? לפי שהוא אומר ואת הכבש השני, שומע אני אף ראשי חדשים בכלל היו? - שנאמר ואת הכבש האחד, הרי הכתוב מוציאו מכללם להחמיר עליהם, ולדון במוספים. וילמדו משבת! והדין נותן: או מה שבת שני כבשים, אף בראשי חדשים שני כבשים? - ת"ל ובראשי חדשיכם תקריבו עולה לה', במנין אחד הכתוב מדבר: