ספרא על ויקרא ט יח

<< ספרא על ויקרא • פרק ט
א • ג • ד • ה • ז • ח • טו • טז • יז • יח • כא • כב • כג • כד • 

[יג] "וישחט את השור ואת האיל זבח השלמים אשר לעם" -- מכאן למדו שלמים לצבור.