ספרא על ויקרא ו ג


[א] "ולבש הכהן מדו בד"-- כמדתו.

"בד"-- שיהיו של בוץ. "בד"--שיהיו חדשים. "בד"--שיהיו כפולים.

"בד"-- שלא ילבש עמהם בגדים אחרים.

  • יכול לא ילבש עמהם בגדי פשתן אבל ילבש עמהם בגדי צמר?    תלמוד לומר "בד".
  • יכול לא ילבש עמהם בגדי קדש אבל ילבש עמהם בגדי חול?     תלמוד לומר "ומכנסי בד".


"ילבש על בשרו" - מה תלמוד לומר "ילבש"?  להביא את המצנפת ואת האבנט, דברי ר' יהודה.

ר' דוסא אומר להביא את בגדי כהן גדול שיהיו כשרים לכהן הדיוט.

רבי אומר שתי תשובות בדבר:

  1. וכי אבנטו של כהן גדול זו אבנטו של כהן הדיוט?!
  2. דבר אחר, בגדים ששמשו קדושה חמורה יחזרו וישמשו בקדושה קלה?!

אם כן מה תלמוד לומר "ילבש"-- אפילו הן שחקים.


[ב] ר' שמעון אומר ממשמע שנאמר "בד" שומעני ד' כלים שנאמר "ולבש את בגדי הבד בגדי הקדש" (ויקרא טז, לב). אם כן למה נאמר "מדו בד"? -- כמדתו.


[ג] "ומכנסי בד ילבש על בשרו"-- ולא רטיה על בשרו.    כשהוא אומר להלן (ויקרא טז, ד) "מכנסי בד יהיו על בשרו"-- שלא יהיה שום דבר קודם למכנסים.

[ד] "והרים את הדשן אשר תאכל האש"

  • יכול עצים?    תלמוד לומר 'עולה'.
  • אי 'עולה' יכול איברי עולה?    תלמוד לומר "אשר תאכל האש".
  • הא כיצד?   חותה מן המאוכלות הפנימית ויורד.


"ושמוֹ"-- בנחת.   "ושמוֹ"-- כולו.   "ושמוֹ"-- שלא יפזר.

"אצל המזבח"-- סמוך למזבח.

מנין לאיברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב שמסלקן לצדי המזבח? ואם אין צדדים מחזיקם - סודרם על הסובב או על הכבש עד שסודר את המערכה ומחזירם למערכה?    תלמוד לומר "אשר תאכל האש את העֹלה על המזבח".


[ה] מנין לאיברים שפקעו מעל המזבח קודם לחצות שיחזיר ומועלים בהם?    תלמוד לומר "אשר תאכל האש את העֹלה על המזבח".