<< · ספורנו · שמות · לט · >>

"בגדי שרד" בגדים שלא היתה להם שום תמונה מוגבלת וידועה זולתי המצוייר בשרד, כמספיק לכסות הכלים:


"וירקעו את פחי הזהב" המתנדבים שהתנדבו הזהב לבגדי כהונה רקעו פחים להיותם מוכנים שיעשו האומנין מהם פתילים: " וקצץ פתילים" האומן קצץ פתילים מאותם הפחים המרוקעים שהתנדבו:


"כאשר צוה ה' את משה" בכל עשיה שעשו האומנין היתה כונתם לעשות רצון האל יתברך שצוה זה למשה:


"ותכל" ויעשו בני ישראל. הפעולה כולה על שלימותה נעשתה על ידי כל ישראל, כי קצתם התנדבו ממון וקצתם עשו המלאכה בנדבת לבם לעשות רצון קונם: " כן עשו" לא פחות ולא יותר:


"ויביאו את המשכן" את היריעות מעשה חושב: " את האהל" יריעות עזים: " ואת כל כליו" של משכן, כי הקרסים והקרשים והבריחים והעמודים והאדנים כלי המשכן היו:


ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה. כסדר שצוה ה' את משה אחר כך בהקמת המשכן:


"כן עשו" כאותו הסדר עצמו עשו האומנים בעשייתם ומביאי המשכן בהבאתם: