ספורנו/דברים/ל

אעריכה

"והשבות אל לבבך" התבונן בחלקי הסותר ותשיבם אל לבבך יחדיו להבחין האמת מן השקר ובזה תכיר כמה רחקת מן האל יתעלה בדעות ובמנהגים אשר לא כתורתו:


בעריכה

"ושבת עד ה' אלהיך" תהיה תשובתך כדי לעשות רצון קונך בלבד. וזו היא התשובה שאמרו ז"ל (יומא פרק יום הכפורים) שמגעת עד כסא הכבוד: "ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום." לא מצות אנשים מלומדה כמו שעשית קודם לכן: " אתה ובניך" גם ילידי הדור יכירו זה כאמרו כי כולם ידעו אותו למקטנם ועד גדולם: " בכל לבבך" שלא תסתפק בזה: " ובכל נפשך" שלא תמנע מזה נפש המתאוה בהכירך גודל הענין:


געריכה

"ושב וקבצך" בקבוץ גליות:


ועריכה

ומל ה' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה. יגלה עיניך לסור מכל טעות מערבב השכל מידיעת האמת כשתשתדל לדבקה בו באופן שתכיר טובו ותאהבהו בהכרח. וזה יעשה למען חייך לעולמי עד:


חעריכה

"ואתה תשוב" תנוח כמו בשובה ונחת וזה בהגלות משיח צדקנו ואתה תעמוד בשובה ונחת שלא יוסיף להגלותך כמו שבאר הנביא באמרו אם תשוב ישראל אלי תשוב ולא תגוד:


טעריכה

"והותירך ה'" יתן לך הצלחה יתירה מכל הצלחה הקודמת: " לטוב הכתובה בספר התורה הזה." כאמרו והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם. וזה יעשה כאשר ישוב לשוש עליך לטוב כי תשמע כמו ששש על אבותיך לא בזכות אבות וזה מפני שתהיה תשובתך בכל לב ובכל נפש באופן שעונות נחשבים כזכיות ותהיה לרצון לפניו כמו שהיו אבותיך:


יאעריכה

"כי המצוה הזאת" והטעם שאמרתי והשבות אל לבבך בכל הגוים שצריך שהתשובה תהי' בעודך בגלות למען תושע הוא כי אמנם זאת המצוה של תשובה אשר אנכי מצוך היום כאמרו בכל חטא בפרשת ויקרא ואשם ואשמו שהענין כולם הוא שיכיר החוטא את חטאו כמו שפירש אח"כ באמרו והיה כי יאשם לאחת מאלה והתודה אשר חטא עליה וכן באמרו איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם ואשמה הנפש ההיא והתודו את עונם. "לא נפלאת היא ממך." שתצטרך לנביאים. "לא רחוקה היא" שתצטרך לחכמי הדור הרחוקים שיפרשו לך באופן שתוכל לעשותה אפי' בעודך בגלות ובאר זה באמרו לא בשמים היא לאמר. לא יקרה לך בענין התשובה שתצטרך בה להגדת נביא:


יגעריכה

"ולא מעבר לים היא" גם כן לא תצטרך בה לחכמי הדור הרחוקים שיפרשו לך. באופן שיהיה זה אפשר לך בח"ל ולא יקשה עליך כמו שיקרה באיזו מצוה שנפל בה ספק ותצטרך לפירוש חכמי הדור או שהיא נמנעת בח"ל:


ידעריכה

"בפיך ובלבבך לעשותו" להכיר בלבבך את חטאך ואת האל ית' שחטאת לו ולהתחרט ולהתודות על זה בפיך:


טועריכה

"את החיים" לעד: " ואת הטוב" הערב בחיי שעה: " ואת המות" לעד: " ואת הרע" בעד חיי שעה:


טזעריכה

"וחיית" לעד:


יחעריכה

"כי אבוד תאבדון" לעד:


יטעריכה

"ובחרת בחיים" בחיי עד: "למען תחיה אתה וזרעך לאהבה את ה' אלהיך." ואמרתי שתבחר בחיים לא כעובד על מנת לקבל פרס. אבל אמרתי שתבחר מה שהוא חיים באמת בלבד למען תחפוץ בחיי שעה לזה התכלית בלבד שתאהב את ה' אלהיך בהכירך טובו עם רב גדלו:


כעריכה

"ולדבקה בו" שתהיינה כל פעולותיך לשמו: " כי הוא חייך" כי הדבוק בו הוא סבת החיי' הנצחיים: " ואורך ימיך לשבת על האדמה" ומזה ימשך גם כן אורך ימיך לשבת על האדמה בחיי שעה אשר בם תזכה לחיי עד בעיון ובמעשה כאמרם ז"ל (אבות פ' בן זומא) התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין: