ב עריכה

"שלוש ערים תבדיל" אחר שבאר ענין השופטים והמלך והכהנים והנביאים ספר המצות המוטלות על השופטים והם הבדלת ערי מקלט וגבולות הארץ וחקירת העדים וקבלתם והמצות המוטלות על המלכים והם כי תצא למלחמה כי תקרב אל עיר וכי תצור. והמוטל על הכהנים והשופטים יחדיו והם עניני עגלה ערופה:


יג עריכה

"ובערת דם הנקי מישראל" עונש דם הנקי. כאמרו ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם שפכו: " וטוב לך" שלא יוסיף הרוצה להרוג אחרים והנשארים ישמעו וייראו:


יח עריכה

"והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו" שהיתה עדותו שקר ובכוונה ממנו לענות שקר על אחיו לא כמוטעה או שוגג כענין בטעות שעות יום המעונן או בעבורו של חדש: