ספורנו/דברים/ה

געריכה

"היום כלנו חיים" לפיכך אתם כורתי הברית הנכנסים לארץ סדרו את עניניכם באופן שהדורות הבאים שלא היו בעת הברית הזאת יקיימו מה שאתם מקבלים עליכם:


דעריכה

" פנים בפנים" בלתי חלום ומראות הלילה אבל בעודכם משתמשים בחושים:


העריכה

" לאמר" פנים בפנים דבר ה' אליכם לאמר אנכי כמו שבאר למעלה וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר אנכי וכו'. אמנם עמידתי בין ה' וביניכם היתה להגיד לכם את דבר ה' כי יראתם:


יבעריכה

"לקדשו כאשר צוך" באותו האופן שצוך במרה כי אמנם שצוך שם על השבת הודיע שלא יספיק לך שתקדשהו במה שתשבות בו ממלאכה אבל שתעסוק בו בתורה ובמצות כאמרו והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו:


ידעריכה

" למען ינוח עבדך ואמתך כמוך" וזכרת כי עבד היית. הנה מצות שביתת הבהמה היא כדי שינוח העבד. ומצות מנוחת העבד היא זכר ליציאת מצרים שהשבית בה הקב"ה את העבודה מן העבדים:


טזעריכה

"ולמען ייטב לך" אפילו בעולם הזה כאמרם ז"ל (פרק קמא דפאה) דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא כבוד אב ואם וכו':


כדעריכה

"ואת תדבר אלינו" אע"פ שיהיה דבורך גרוע בערך אל הדבור האלהי:


כטעריכה

"ושמרתם לעשות" ומאחר שנמשך הדבור כך הנה ראוי לכם שתשמרו: " לא תסורו ימין ושמאל" לא להוסיף לטוב כפי מחשבותיכם ולא לגרוע כלל:


לעריכה

"למען תחיון וטוב לכם" כדי שתחיו חיי עד כאופן טוב ומאושר: " והארכתם ימים בארץ אשר תירשון" שתקנו אותו אריכות ימים לעולם שכלו ארוך בהיותכם בארץ בלי צער ובאין מחריד ומונע: