ספורנו על בראשית מט


פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

(בראשית מט ה): "אחים" - והיה הכבוד הראוי לראובן ראוי להם בנפלו ממנו; אמנם, "כלי חמס מכרותיהם", וזה לא ייאות למלך אשר במשפט יעמיד ארץ, לכן לא ייאות מלכות לשום אחד משניכם.

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

(בראשית מט ז): "ארור אפם" - יחסר אפם בשפלות וקושי מזונותיהם, על ידי חילוק ותפוצה.

אמנם, הכהונה נשארה לבכורות כמאז, עד שזכו בה בני לוי, כאמרו (דברים י ח): "בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי".