"ושים כסף איש בפי אמתחתו" בידיעתם שתאמר להם שחפצתי לשלם להם טובה תמורת הצער שצערתים:


"תשים בפי אמתחת הקטן" לראות איך ימסרו עצמם עליו כדי להצילו:


"הלא זה אשר ישתה אדוני בו" היה דברו עמהם כחושב שיהיו כולם יודעים הדבר:


"למה ידבר אדוני כדברים האלה" כמו חושד את כולנו:


"גם עתה כדבריכם כן הוא" אע"פ שעתה כזה הענין כן הוא הדין כמו שאמרתם בהיות הגביע גביע השליט אשר שלם לכם טובה להשיב כספכם איש אל שקו מכל מקום האיש אשר ימצא אתו הוא יהי' לי עבד ולא כולכם וגם הוא לא ימות כמו שהיה מן הדין: " ואתם תהיו נקיים" מעבדות ומכל עונש אחר:


"מה המעשה הזה" שהיה בו רשע עם סכלות שהיה לכם לחשוב שלא יעלה זה בידכם:


"מה נאמר לאדוני" להשיב על דבריך כשאמרת מה המעשה הזה כי אמנם "מה נדבר" להכחיש שלא עשינו זאת אע"פ שהדין עמנו: " ומה נצטדק" להוכיח במישור שהיה הכל תחבולה להתעולל: " האלהים מצא את עון עבדיך" לא בשביל זה אנו נענשים שלא חטאנו בזה כלל אלא בשביל עון שעשינו לימים ראשוני' רצה האל להענישנו להפרע ממנו על ידך על דרך מרשעים יצא רשע כמאמר לוליינוס ופפוס (באיכה רבתי) באמרם אנו הרבה נתחייבנו מיתה למקום אלא הרבה שלוחים למקום נמרים ואריות שפוגעים בנו ולא נפרע ממנו אלא על ידך שעתיד לתבוע דמנו מידך:


"חלילה לי מעשות זאת" שאהיה אני השליח להפרע מכם מעונותיכם הקודמים כענין מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה בך לא אקח לעבד ולא אעניש זולתי החוטא אלי עתה בזה החטא בלבד: " חסלת פרשת מקץ"


"ויגש אליו. ידבר נא עבדך דבר." מאחר שֶׁאָמַרְתָּ "חלילה לי מעשות זאת" (פסוק יז), שלא תחפץ שתהיה תקלה על ידך אפלו לחיּבים. "ידבר נא עבדך." להודיעך התקלה שׁתּארע על ידך אם תּעשׂה זה. "ואל יחר אפך." בּאמרי אליך שאתה גּרמתּ זאת התקּלה על כּרחנו. "כי כמוך כפרעה." כי מה שאטיח דּברים כנגדך לא יהיה מהיותי בלתי מחשׁיב אותך, כי אמנם אתה חשׁוב בּעיני כמו פרעה שהוא המלך.


"ואביו אהבו" יותר מכלנו ולכן לא הניחו בראשונה לכא עמנו וזאת היתה הסבה שלא היה עמנו אז לא ששלחנוהו לרגל כאשר חשבת:


"ואשימה עיני עליו" ואין צריך שידאג אביו לשלחו:


"לא יוכל הנער לעזוב את אביו" כי מאז שיעזוב את געגועי אביו והסברת פניו יתעצב ונפל למשכב ואז ימות: " ועזב את אביו ומת" ועם זה אביו ימות בלי ספק:


"אם לא ירד" אע"פ ששמעת טענותינו האמתיות גזרת עלינו ברצון פשוט ובקנס שנביאהו:


"ונגד לו את דברי אדוני" ואעפ"כ לא שמע לשלחו אז:


"שובו שברו לנו" ובהכרח הרעב הכרחנוהו לשלחו ובכל זאת העיד בנו שאולי לא נביאהו אליו ונהיה סבת מיתתו ביגון:


"ועתה כבואי והורידו עבדיך" מאחר שהעיד בנו הנה כאשר יהיה כן לא ייוחס זה אל המקרה אבל ראוי שייוחס לנו שעשינו זאת התקלה בידים כענין בטרם תבא השמעתיך פן תאמר עצבי עשם:


"כי עבדך ערב" והטעם שימות בראותו כי אין הנער מבלתי שישאל מה היה לו הוא מפני שעבדך ערב ומאחר שלא אביאנו יחשוב שאבד בלי ספק ושבשביל זה לא יכולתי לקיים נדרי:


"ועתה ישב נא עבדך תחת הנער" לפיכך אני מבקש להיות עבד תחתיו כדי שלא אחטא לאבי כל הימים כמו שקבלתי עלי:


"כי איך אעלה" אע"פ שחשבתי שיצטער עלי טוב לי שלא אראנו באותו הצער: