"וישב בין קדש ובין שור" בין ב' עירות גדולות כדי לקרא בשם כשם ה' אל עולם כמו שעשה אחר כך להגביר ברית לרבים:


"ויבא אלהים אל אבימלך" כענין שנאמר בלבן ובבלעם ולא נזכר בהם אז וירא אליו ולא מראות אלהים ולא דבור כמו שנזכר באבות ובשאר הנביאים כאמרו כמראה אליו אתודע בחלום אדבר בו כי אמנם לא נראה האל ית' כלל אז אבל בא אליהם קול אומר בלבד: " הנך מת" הנך הולך וכלה בחולי שהתחיל בך כי עצור עצר ה':


"הגוי גם צדיק תהרוג" האמנם ראוי שתשחית הגוי בהריגת מלכו ושתהרוג המלך שהוא צדיק בזה שלא חטא:


"ועתה השב את אשת האיש" בטרם שתכלה בחולי: " וחיה" תרפא כמו עד חיותם: " אתה וכל אשר לך" הולדות במעי אשתך ואמהותך:


" מעשים אשר לא יעשו" לגרום היזק לאיש לא ידעתו קודם לכן ואין לך איבה עמו וכל זה בלתי תועלתך ואין דרך לעשות כן:


"רק אין יראת אלהים במקום הזה" אין מורא מלכות כי אמנם סרני פלשתים לא היו מלכים גמורים נוראים בעם כמו שהורה גלית באמרו הלא אנכי הפלשתי ואתם עבדים לשאול:


"וגם אמנה" וגם אתה המלך הצדיק בהם חטאת בזה שלקחת האשה בשביל שאמרתי שהיא אחותי שהיה לך לשאול אם היא גם כן אשתי כמו שהיא באמת אחותי ואשתי:


"התעו אותי אלהים" בסבת עבודת גלולים שמאסתי הוצרכתי לצאת מבית אבי אל אשר לא אדע לא למקום מכוון מאתי ובזה יקרא תועה:


"הנה נתתי אלף כסף לאחיך"למוהר כמנהג לוקח בת איש או אחותו לאשה: " הנה הוא לך כסות עינים" מלבוש של כמה גונים שהיו לובשות הנשים לכבוד כי אמנם המוהר שנתתי מורה על כבודך שלא לקחתיך לזונה ולא לפלגש אבל לקחתיך לאשה ולא עזבתיך כל כך מהרה לולי ה' שהיה לך והוצרכתי להחזירך: " לכל אשר אתך" לעיני כל אשר אתך ובני ביתך: " ואת כל ונוכחת" ובעיני כל שומע ובעיני כל נוכחת שתבקש אולי לגנותך כמנהג הנשים המוכיחות ומגנות זו את זו:


"כי עצר עצר ה' בעד כל רחם" להמית התולדות אם לא היה אבימלך שב בתשוב' כמו שהתרה בו באמרו דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך: