ספורנו/בראשית/יד

אעריכה

"ויהי בימי אמרפל מלך שנער" שהיה מפורסם למלך גדול בדורו וגם אחרי כן הנה בימיו קמו אריוך כדרלעומר ותדעל ונלחמו עם ברע וחבריו. ואחר כך:


געריכה

"כל אלה" אמרפל ושתי הכתות שנלחמו. "חברו אל עמק השדים. "ועשו פשרה ומאז הה' מלכים הנלחצים במלחמה. עבדו את כדרלעומר. מפשרה שנעשו שם י"ב שנה ואח"כ מרדו:


העריכה

"והמלכים אשר אתו" אשר היו אתו בפשרת עמק השדים ובתוכם אמרפל: "ויכו את רפאים ואת הזוזים ואת האימים."שהיו כלם עבדים לה' מלכים ונלחמו בעדם ובזה הודיע שהיו הה' מלכים גדולים והודיע גבורת הד' מלכים שנצחום ומזה נודע גודל גבורת אברהם ותחבולות מלחמתו וחסדיו עם אחיו שמסר עצמו להתגבר עליהם ולהושיע מחרב מפיהם את בן אחיו ואת רכושו ומשיניהם השליך טרף יותר ממה שבקש בחמלת ה' עליו:


יעריכה

"וינסו מלך סדום" ובכן התבאר שלא בטח אברהם להעזר בם: " והנשארים הרה נסו" שלשת המלכים הנשארים:


יבעריכה

"ויקחו את לוט בן אחי אברם" התאמצו לשבות את לוט מפני שהיה בן אחי אברם שידעו עשרו והיו מצפים שיפדהו אברם בהון רב:


יגעריכה

לאברם העבריי לא שידע הפליט שהיה אברהם קרוב ללוט רק ידע שהיה מחזיק בדיעות עבר כמוהו: " והוא שוכן באלוני ממרא" לפיכך עלו עמו למלחמה ענר אשכול וממרא כאמרו ענר אשכול וממרא הם יקחו חלקם:


ידעריכה

"וירדוף עד דן" במרוצה לבא עליהם פתאום:


טועריכה

"ויחלק עליהם" לתחבולה כדי שיחשבו שקמו כל הסביבות עליהם כמו שחשבו ארם באמרם כי שכר מלך ישראל עלינו: " לילה" גם זה מתחבולות שלא יראו היותם מעטים כמו שיעץ אחיתופל באמרו וארדפה אחרי דוד הלילה: " ויכם" מכה משיאה אותם לנוס: " וירדפם" שתחלת נפילה ניסה:


טזעריכה

וגם את הנשים של לוט שהיה צריך לפדותן: " ואת העם" השבוים מבני סדום ואת אלה בקש מלך סדום מאברהם באמרו תן לי הנפש:


יחעריכה

"הוציא לחם ויין" לשבי המלחמה העייפים: " והוא כהן" ולו היה נאה לברך:


יטעריכה

ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון. ראשונה ברכו ואחר כך אמר הנה בלעדי ברכתי אברם הוא ברוך לאל עליון כמו שאמר ואברכך: " קונה שמים וארץ" השמים והארץ הם קנין לו לעשות בהם כרצונו כי אינו להם סבה טבעית כמו שחשבכו קצת בעלי המחקר אבל הוא פועל רצוני להם ופועל בהם כרצונו:


כעריכה

"וברוך אל עליון" פועל זה שפעל להגביר אברהם על איוביו הוא ברכה לו ית' כי בו ישמח במעשיו באבוד רשעים ובעלוז צדיקים כענין שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו:


כגעריכה

"אם מחוט ועד שרוך נעל" כל אם שבמקרא כשלא יבא אחריו פועל תנאי יהיה במקום מלת שלא אמר א"כ הרימותי ידי שלא מחוט ועד שרוך נעל אוכל ליתן לך שאין בידי כלום ושלא אקח מכל אשר לך. וכן אם יראו את הארץ שלא יראו. אם אתם תבאו שלא תבאו. חי ה' אם יומת שלא יומת. חי ה' אשר עמדתי לפניו אם אקח שלא אקח וזולתם רבים:


כדעריכה

"בלעדי" אתה אמרת תן לי הנפש בלעדו תוכל לקחתו שאין אני מחזיק בו כלל: " רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים" זה בלבד אקח מכל אשר לך ההוצאה שנעשתה באכילת הנערים ואקח גם כן חלק האנשים אשר הלכו אתי. אבל ענר אשכול וממרא הם יקחו חלקם ולא אתן אני להם חלק ולא אקח חלק בעדם אבל מעצמם יקחו כמו ראשים: