ספורנו/בראשית/י

ועריכה

"ופוט וכנען" לא הזכיר בני פוט כי היו כל בניו לגוי אחד נקרא על שמו כאמרו פרס כוש ופוט אתם:


זעריכה

"ובני כוש סבא וחוילה" שהיה כל אחד מהם לגוי מלבד הבנים שנקראו על שמו כאמרו כוש וסבא תחתיך:


חעריכה

"וכוש ילד את נמרוד" בתוך אותם שנקראו על שמו ילד איש פרטי מפורסם לגבור:


טעריכה

"לפני ה'" גבור מאד כענין עיר גדולה לאלהים: " על כן יאמר כנמרד גבור ציד" ולשמע גבורתו מלך כאמרו,


יעריכה

"ותהי ראשית ממלכתו בבל." וזה להודיע שבימי מלכותו קרה כשבאו האומות בארץ שנער שנעשתה המצאת העיר והמגדל כדי שתתפשט מלכותו על כל המין האנושי באמצעות אל נכר כללי לכל המין אליו גוים ידרושו כענין עצת ירבעם כאשר ירא דרישת המקדש:


יאעריכה

"מן הארץ ההיא יצא אשור" בלתי מסכים למלכות נמרוד או לעצתו הנבערה כדברי רז"ל: " ויבן את נינוה" ולכן זכה לבנות את כל אלה שאמרו אל פניו ישלם לו:


כאעריכה

"ולשם יולד" נולד אדם דומה לו במעלה והוא עבר: " גם הוא אבי כל בני עבר" אע"פ שהמחזיקים בדעות מציאות האל ויכלתו והשגחתו נקראו עברי' על שם עבר שהשתדל להבין ולהורות זה כאמרו ויגד לאברם העברי מ"מ גם הוא שם גם כן היה אבי ומלמד כל בני עבר כי אמנם המלמד ומורה יקרא אב כמו אבי כל תופש כנור ועוגב ומי אביהם. והתלמידים נקראו כנים כאמרו בני הנביאים:


כהעריכה

"פלג כי בימיו נפלגה הארץ" הודיע מעלת עבר שכוון ברוח הקודש מה שהיה עתיד אז להיות בימי בנו וקרא שם בנו פלג להודיע סבת קיצור שני חיי האדם מפלג והלאה כי אמנם סבת זה היה חטא בני הפלגה וענשם שקלקל מזגם מהשתנות הפתאומי מאויר לאויר: