סמ"ק/רכט

רכטעריכה

רמב"ם הלכות סנהדרין פ"כ: סמג לאוין סימן רג ורד וסימן קנד מפיק ליה מן לא תכירו ח"מ סימן יז

שלא להדר פני דל דכתיב (שמות כ"ג, ג') ודל לא תהדר בריבו שלא תאמר העשיר מצוה לפרנס את העני אזכנו לעני ונמצא מתפרנס בנקיות: ויש בזה חד עשה וב' לאוין: חד ודל לא תהדר בריבו: וחד לא תשא פני דל: עשה דכתיב כקטן כגדול תשמעון: