<< · סמ"ק · רכח · >>


רמב"ם הל' סנהדרין פרק כ סמ"ג לאוין רג ורד וסי' קצד מפיק לה מן לא תכירו טור ח"מ סימן יז:

שלא להדר פני גדול דכתיב (ויקרא י"ט, ט"ו) לא תהדר פני גדול פירוש שלא יאמר היאך אני פוגם כבודו של עשיר אזכנו עכשיו וכשיצא לחוץ אומר לו תן לו: ובכלל זה שלא להחניף על החנופה אמר שלמה ע"ה (משלי כ"ד, כ"ד) אומר לרשע צדיק אתה יקבוהו עמים ואמר ר' אלעזר כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולם שנאמר (איוב ל"ו, י"ג) וחפני לב ישימו אף: וגם נופל בגיהנ' שנא' (ישעיהו ה', כ') הוי אומרים לרע טוב ולטוב רע וכתוב בתריה לכן כאכול קץ לשון אש: גם לסוף נופל ביד מי שהחניף לו או ביד בנו. או ביד בן בנו וראיה מירמיה וכל עדה שיש בה חנופ' היא מאוסה כנדה ולבסוף גולה שנאמר (איוב ט"ו, ל"ד) עדת חנף גלמוד: ובכרכי הים קורין לנדה גלמודה וכתיב (ישעיהו מ"ט, כ"א) שכולה וגלמודה גולה וסורה והא דאמר רבי שמעון בן פזי מותר להחניף לרשעים בעולם הזה זהו כשאיין עושין עבירה מפורסמת:

מפרשים

עריכה

הגהות רבינו פרץ

עריכה

הגהות רבינו פרץ על סמ"ק/רכח

הגהות חדשות

עריכה

הגהות חדשות על סמ"ק/רכח