<< · סמ"ק · יד · >>


רמב"ם וסמ"ג לא מנו לאו זה בכלל הלאוין:

שלא להיות צדיק בעיניו דכתיב (דברים ט', ד') אל תאמר בלבבך בהדוף ה' אלהיך אותם מלפניך לאמור בצדקתי וגו'. ואמרו חכמים אם הריעוך הרבה יהא בעיניך כמעט ואם הטיבוך מעט יהא בעיניך הרבה. ויאמר לא ממעשי המהוגנים אלא ממעשי שאינם מהוגנים. כמו שנאמר (דברים ו') ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו ומתוך כך יחשוב לשוב. ויחשוב כאילו הוא וכל ישראל מחצה זכיות ומחצה עונות. ואם עשה עבירה אחת אוי לו שהכריע עצמו וכל ישראל לכף חובה. שנאמר (קהלת ט', י"ח) וחוטא אחד "יאבד "טובה "הרבה ר"ת יט"ה. כלומר שיטה ויכריע המאזנים לכף חובה. ואם עשה מצוה אחת אשריהו שהכריע עצמו וכל ישראל לכף זכות:

מפרשים עריכה

הגהות רבינו פרץ עריכה

הגהות רבינו פרץ על סמ"ק/יד

הגהות חדשות עריכה

הגהות חדשות על סמ"ק/יד