סמ"ג עשה רו

<< · סמ"ג · עשה · רו · >>


מצות עשה רו - להקריב קורבן מוסף ביום שמיני עצרת

מצות עשה להקריב קרבן מוסף בשמיני עצרת, שנאמר בפרשה פנחס "וביום השמיני עצרת וגו׳ והקרבתם עולה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימים". כולן עולות ושעיר חטאת הנאכלת. [בסוכה דף מ״ח]

שמיני עצרת רגל בפני עצמו הוא לעניין פז״ר קש״ב ופירוש רבינו שלמה פייס לעצמו זמן לעצמו לברך שהחיינו רגל בפני עצמו שאומר בברכת קידוש ובברכת המזון ובתפלה חג שמיני עצרת הזה קרבן לעצמו כאשר בארנו שיר לעצמו לא פירש והריב״ן פירש שהיו אומרים למנצח על השמינית וראיתי במס׳ סופרים [פרק י״ט]. ברכה שהיו מברכין לתפלת חיי המלך כך מפורש בתוס׳ דסוכה על שם ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך ורבינו יעקב פיר׳ [בתוס׳ שם בד״ה רגל] ברכה בברכת המזון ובתפלה שמזכירין שמיני עצרת. ורגל פירש לעניין לינה שטעון לינה בפני עצמו. ור״ח פירש רגל לעניין אבילות כדאיתא במו״ק [דף כ״ד] דיום א׳ לפני סוכות וסוכות ושמיני עצרת הרי אלו עשרים ואחד יום.