סמ"ג עשה רג

<< · סמ"ג · עשה · רג · >>


מצות עשה רג - להקריב קורבן מוסף ביום ראש השנה

מצות עשה להקריב קורבן מוסף בראש השנה, כמו שאמור בפרשה פנחס: "ובחדש השביעי באחד לחדש וגו׳ ועשיתם עולה לריח ניחוח לה׳ פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימים" (במדבר כט, א-ג) ושעיר חטאת "מלבד עולת החדש ומנחתה ועולת התמיד ומנחתה" (שם, ו). פירוש "מלבד עולת החדש" הוא מוסף ראש חודש.

ובתוספתא דשבועות (הלכה א') מונה שלושים ושתיים שעירים שהיו קרבים בכל שנה, ומונה י״ב שעירים של ראשי חדשים, ועוד שעיר ראש השנה. ואם חל ראש השנה להיות בשבת, שיש שם שלושה מוספין: מקריב מוסף של שבת ואחריו של ראש חודש ואחריו של יום טוב, שכל התדיר תדיר קודם (זבחים פט.).