סמ"ג עשה קעז

<< · סמ"ג · עשה · קעז · >>


מצות עשה קעז - לפדות קדשים שנפל בהם מום

מצות עשה לפדות פסולי המוקדשין שנולד בהן מום ויצאו לחולין ויאכלו שנא׳ רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר ותנא [בספרי פרשת ראה] במה הכתוב מדבר אי בבשר תאוה להתירה להם בלא הקטרת אימורים הרי כבר כתוב במ״א כי ירחיב ה׳ אלהיך את גבולך ואמרת אכלה בשר וגו׳ במה הכתוב מדבר בקדשי׳ שנפל בהם מום שיפדו ויאכלו יכול יפדו אפי׳ על מום עובר ת״ל רק תנן התם [בתמורה ד״ח] המקדיש בעל מום למזבח אעפ״י שעבר בל״ת מה שעשה עשוי וקדושה היא ותפדה.