סמ"ג לאו שסה

<< · סמ"ג · לאו · שסה


מצות לאו שסה - לא לגרוע מן התורה או המצוות

שלא לגרוע מכל מצות שבתורה, כגון בארבע לעשות שלש, ובדמים הניתנין במתן ארבע ליתנם במתן שלש, וכן כל כיוצא בזה שנ' ולא תגרע ממנו.