סמ"ג לאו שב

<< · סמ"ג · לאו · שב · >>


מצות לאו שב - שלא יכנסו הכוהנים למקדש קרועי בגדים

המשך ממצוה ש"א

דין פרועי ראש ודין קרועי בגדים אחד הוא שנאמר "ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו" הא אם עבד והוא קרוע בגדים חייב מיתה בידי שמים ואע"פ שעבודתו כשרה ולא חללה. וכהן גדול אסור לגדל פרע ולקרוע בגדיו לעולם שהרי תמיד הוא במקדש ולכך נאמר בו את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרוס.

אזהרת כל אלו היא שלא יכנסו מן המזבח ולפנים לצד האולם כדתנן בכלים בין האולם ולמזבח מקודש ממנה שאין בעלי מומין ופרועי ראש וקרועי בגדים נכנסין לשם: