<< · סמ"ג · לאו · מב · >>


מצות לאו מב - שלא להקים פסל

שלא (א) להקים פסל אע"פ שלא עשאו ולא עבדו לוקה שנ' ופסל ומצבה לא תקימו לכם ותניא בת"כ בפ' בהר סיני מה מצבה בבל תקים אף פסל בבל תקים: