סידור בית יעקב (עמדין)/סדר ספירת העומר

  • [בכל לילה, קודם שתתחיל הברכה, תאמר בפה מלא ככה:
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ליחד שם י"ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל. הנני מוכן ומזומן לקיים מצות עשה של ספירת העומר, כמו שכתוב בתורה. וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות מימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום: ויהי נועם וגו']

בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל סְפִירַת הָעוֹמֶר:

הַיּוֹם יוֹם אֶחָד לָעוֹמֶר:        אלהים י אנא

הרחמן, יחזיר עבודת בית המקדש למקומה. יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו, שייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. ושם נעבדך ביראה, כימי עולם וכשנים קדמוניות:

א לַמְנַצֵּח בִּנְגִינֹת מִזְמוֹר שִׁיר. ב אֱלֹהִים יְחָנֵּנוּ וִיבָרְכֵנוּ יָאֵר פָּנָיו אִתָּנוּ סֶלָה. ג לָדַעַת בָּאָרֶץ דַּרְכֶּךָ בְּכָל גּוֹיִם יְשׁוּעָתֶךָ. ד יוֹדוּךָ עַמִּים אֱלֹהִים יוֹדוּךָ עַמִּים כֻּלָּם. ה יִשְׂמְחוּ וִירַנְּנוּ לְאֻמִּים כִּי תִשְׁפֹּט עַמִּים מִישׁוֹר וּלְאֻמִּים בָּאָרֶץ תַּנְחֵם סֶלָה. ו יוֹדוּךָ עַמִּים אֱלֹהִים יוֹדוּךָ עַמִּים כֻּלָּם. ז אֶרֶץ נָתְנָה יְבוּלָהּ יְבָרְכֵנוּ אֱלֹהִים אֱלֹהֵינוּ. ח יְבָרְכֵנוּ אֱלֹהִים וְיִירְאוּ אֹתוֹ כָּל אַפְסֵי אָרֶץ.


אנא בכח. גדלת ימינך. תתיר צרורה: קבל רנת עמך. שגבנו טהרנו נורא: נא גבור. דורשי יחודך. כבבת שמרם: ברכם טהרם. רחמי צדקתך. תמיטד גמלם: חסין קדוש. ברוב טובך. נהל עדתך: יחיד גאה. לעמך פנה. זוכרי קדושתך: שועתנו קבל. ושמע צעקתנו. יודע תעלומות: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:

ריבון העולמים. אתה צויתנו על ידי משה עבדך לספור ספירת העומר. כדי לטהרנו מטומאתינו ומהקליפות. כמו שנאמר. וספרתם לכם ממחרת השבת. תספר חמישים יום. כדי שיטהרו נפשות עמך ישראל מזוהמתם. ובכן יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו. שבזכות הספירה שספרתי. יתוקן מה שפגמתי בספירה (פךונית השייך לאותו לילה) ואטהר ואתקדש בקדושה של מעלה. אמן סלה:

היום שני ימים לעומר:          שׂ

הרחמן. י"ר. יחננו. בכח. רבון. גבורה שבחסד

היום שלשה ימים לעומר:        מ

הרחמן. י"ר. ויברכנו. גדולת. רבון. ת"ת שבחסד

היום ארבעה ימים לעומר:        ח

הרחמן. י"ר. יאר. ימינך. רבון. נצח שבחסד

היום חמשה ימים לעומר:        ו

הרחמן. י"ר. פניו. תתיר. רבון. הוד שבחסד

היום ששה ימים לעומר:        ו

הרחמן. י"ר. אתנו. צרורה. רבון. יסוד שבחסד

היום שבעה ימים [לעומר] שהם שבוע אחד (לעומר):    י

הרחמן. י"ר. סלה. אב"ג ית"ץ. רבון. מלכות שבחסד


כן נראה לי, להסמיך הימים לעומר. והוא המוסכם מכל הדווקנים. וכן ע"פ האר"י ז"ל. לא כמו שעושין המון העם שמדביקין השבוע לעומר. שאינו נכון כלל בלשון. וכן מקלקלין במניין. ומחליפין לשון רבים ביחיד, ולהיפך. וסמוך במוכרת. וזכר בנקבה. ויש עושה אותו אנדרוגינוס כשמגיע לאחדי העשריות. כי לא ידעו דרכי לה״ק. והנה הכל מתוקן לפניך כראוי בעזה״י. והזהר בו [פי׳. כי למטה מעשרה ראוי לבא המספר בלשון רבים, ימים. ולמעלה מעשרה, בלשון יחיד, יום. דרך משל: שבעת ימים. אחד עשר יום. והאומר אחד עשר ימים, מחליף יחיד ברבים. וכן להיפוך. וכן מלת שנים צריך לבא בסמיכות, שְנֵים עשר. והאומר שְנַיִם עשר, מחליף סמוך במוכרת. וכן המספר יבוא עם ה׳ לזכר, ובלי ה׳ לנקבה. והאומר שלש ימים, מחליף זכר בנקבה. וכן במספר למעלה מעשרה, יבוא לעולם העשר, בלי ה' לזכר, ועם ה' לנקבה. והאחדים, עם ה׳ לזכר, ובלי ה׳ לנקבה. דרך משל, ארבעה עשר לזכר, ארבע עשרה לנקבה. והאומר ארבע עשר, עושה המספר אנדרוגינוס, מורכב מלשון זכר ונקבה:


[יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו. שאם פגמנו באיזה מז׳ בחינות של כוח חכמת ז״א. או באחד מז׳ בחינות דחסד הראשון דז״א. או בא׳ מז׳ בחינות דגבורה ראשון דנוקבא דז״א. שיתוקנו כל פגמיהם בכח מצות ספירת העומר אשר ספרנו בשבוע זו. אנא מלך רחום וחנון שומר הברית והחסד יהי חסדך ה׳ עלינו והוכן בחסד כסאך. ויתבוננו חסדי ה׳ ומשם יושפע עלינו רב חסד, לכפר את אשר חטאנו עוינו ופשענו במדת החסד. בקנאה ואכזריות וכעס. ועל כל פשעים תכסה אהבה. עשה למען אברהם אהובך והטה אלינו חסד. יודע לעיני הכל טובך וחסדיך עמנו. למחול אשר אשמנו בעוון שנאת חינם והפכנו אהבה לאיבה. ואין אתנו עושה לפנים משורת הדין. ועוררנו תגבורת הדין על מדת החסד והרחמים וברוב אולתנו שגינו בקדושת תורתך הנתונה בימין צדקך. ברמ״ח מצוות עשה אשר בימין החסד. ונם לא נזהרנו במילי דאבות וברכות ונזיקין. ואשר העלמנו עינינו םגמילות חסדים. אנא בכח גדולת ימינך קבלנו בתשובה. כי ימינך פשוטה לקבל שבים. ואם הרבינו פשע ועבירה, עליון רחמיך מעולם. כי עמך הסליחה מטה כלפי חסד. הפלא חסדיך. ותגביר מדת טובך הישרה על מדת פורעניות: אנא ה׳. קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך. ויתוקן כל אשר פגמנו בספירת החסד בכלל ופרט ותמלא כל השמות שפגמנו בהם. וזכנו לאחוז במדת החסד והרחמים: ה׳ יגמור בעדי. ה׳ חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף: יהיו לרצון וגו'].

היום שמונה ימים [לעומר] שהם שבוע אחד ויום אחד (לעומר):    ר

הרחמן. י"ר. לדעת. קבל. רבון. חסד שבגבורה

היום תשעה ימים [לעומר] שהם שבוע אחד ושני ימים (לעומר):    נ

הרחמן. י"ר. בארץ. רנת. רבון. גבורה שבגבורה

היום עשרה ימים [לעומר]. שהם שבוע אחד ושלשה ימים (לעומר):    נ

הרחמן. י"ר. דרכך. עמך. רבון. ת"ת שבגבורה

היום אחד עשר יום [לעומר]. שהם שבוע אחד וארבעה ימים (לעומר):    ו

הרחמן. י"ר. בכל. שגבנו. רבון. נצח שבגבורה

היום שנים עשר יום [לעומר]. שהם שבוע אחד וחמישה ימים (לעומר):    ל

הרחמן. י"ר. גוים. טהרנו. רבון. הוד שבגבורה

היום שלשה עשר יום [לעומר]. שהם שבוע אחד וששה ימים (לעומר):    א

הרחמן. י"ר. ישועתך. נורא. רבון. יסוד שבגבורה


היום ארבעה עשר יום [לעומר]. שהם שני שבועות (לעומר):    מ

הרחמן. י"ר. יודוך. קר"ע שט"ן. רבון. מלכות שבגבורה


[יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו. שאם פגמנו באיזה מז׳ בחינות דמוח בינת ז״א. או באחד מז׳ בחינות דחסד שני דז״א. או באחד מז׳ בחינות דגבורה ב׳ דנוקבא, שיתוקנו כל פגמיהם בכח מצות ספירת העומר אשר ספרנו בשבוע זו. ותוציא לאור משפטינו. לסלוח אשר חטאנו במדת הגבורה. כי לא באנו לעזרת ה׳ בגבורים. ואשר התרפינו בעת צרה מהיות גבורים לעמוד בפרץ. ואשר נואלנו ולא נתגברנו על יצרנו. והגברנו הצפוני. ולא הושב ידינו מבלע בחוש השמע. וישמע ה׳ ויחר אפו. ואשמתנו גדלו בשס״ה מצוות לא תעשה אשר לפאת צפונה. ואשר שגינו בתיקוני השולחן בצפון. וכללות החסד שבגבורה איש מרעהו נפרדו. ואשר פגמנו בל״ב שיניים שלטי הגבורים. ואשר הגברנו ק״ך צרופי אלהים ופ״ד גבורות מנצפ״ך וש״ך גבורות אדנ״י, על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו. כי רבו מהרבה הדינים שהגברנו. והנה עתה שבנו אליך בבושת פנינו. לדרוש סליחה על עצם פגמינו. ולמען זכות יצחק עקידך נמצא פדיון וכושר, ורוח סליחה יערה עלינו ממרום. ועמוד מכסא דין ושב על כסא רחמים, וזכור לנו עקידתו של יצחק אבינו, ותביט באפרו כאלו צבור ומונח על גבי המזבח. ושלח מחשכי פגימותינו. ותגבורת הדינים הקשים הפג והפר. ויכבשו רחמיך את כעסך. ויגולו רחמיך על מדותיך. ותכנס לנו לפנים משורת הדין. ובטובך הגדול, ישוב חרון אפך מעמך ומעירך. ואל ימשול בנו קצף. כי אל מלך חנון ורחום אתה. חוסה ה׳ על עמך, ועוררה את גבורתך. ולכה לישועתה לנו ולישע גבור משיח בן אפרים. מהרה תצמיח משורש יצחק. ונקום נקמתך מאת בני עשו. והאלילים כרות יכרתון. לקרוא כולם בשם ה׳ ולעבדו שכם אחד. ונסה עלינו אור פניך ויתוקן כל אשר פגמנו בספירת הגבורה בכלל ובפרט. ותמלא ותאיר כל השמות אשר פגמנו בהם. וזכנו להתגבר על יצרנו. ולהגביר היצר הטוב. ולהיות אנחנו וזרעינו גבורי כח עושי רצונך כרצונך. ולא נכעוס. ולא נכעיסך. הללוהו בגבורותיו הללוהו כרוב גדלו: ויהי נועם וכו׳].

היום חמשה עשר יום [לעומר] שהם שני שבועות ויום אחד (לעומר):    י

הרחמן. י"ר. עמים. נא. רבון. חסד שבתפארת

היום ששה עשר יום [לעומר]. שהם שני שבועות ושני ימים (לעומר):    ם

הרחמן. י"ר. אלהים. גבור. רבון. גבורה שבתפארת

היום שבעה עשר יום [לעומר]. שהם שני שבועות ושלשה ימים (לעומר):    כ

הרחמן. י"ר. יודוך. דורשי. רבון. ת"ת שבת"ת

היום שמונה עשר יום [לעומר]. שהם שני שבועות וארבעה ימים (לעומר):    י

הרחמן. י"ר. עמים. יחודך. רבון. נצח שבתפארת


היום תשעה עשר יום [לעומר]. שהם שני שבועות וחמשה ימים (לעומר):    ת

הרחמן. י"ר. כולם. כבבת. רבון. הוד שבתפארת

היום עשרים יום [לעומר]. שהם שני שבועות וששה ימים (לעומר):    שׁ

הרחמן. י"ר. ישמחו. שמרם. רבון. יסוד שבתפארת

היום אחד ועשרים יום [לעומר]. שהם שלשה שבועות (לעומר):    פּ

הרחמן. י"ר. ויחננו. נג"ד יכ"ש. רבון. מלכות שבת"ת


[יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו. שאם פגמנו בא׳ מהשבע בחינות דמוח דעת זעיר אנפין. או בא׳ מז׳ בחינות דהסד ג׳ שלו. או בא׳ מז׳ בחינות דגבורה. דנוקבא. שיתוקנו פגמיהם בכח מצות ספירת העופר שספרנו בשבוע זו. אנא מלך רחום וחנון אביר יעקב. פרשז עלינו שפע רצון, למחול ולסלוח אשר פגמנו במדת תפארת. והיינו מפרידי אלוף. ולא הושב ידינו מבלע באכילות נבילות וטריפות. והוספנו סרה בגזל וגניבה. ופגמנו בב׳ שלישי ת״ת התחתונים ונם בשליש העליון. וברוב אולתנו שגינו. ומנענו ש״ע נהורין עילאין דא״א מלהאיר לת״ת. ואשר נואלנו ונהגנו קלות ראש בנדרים. ופגמנו בחיי המלך. ואשר קלקלנו וציערנו אב ואם. וגרמנו סילוק תרין עטרין מרישא דמלכא. ואשר קלקלנו וכתבנו קמיעות ואזכרות שלא בכוונה וקדושה. ופגמנו בשם מ״ה. ואשר היינו מכת חולכי רכיל ומגלי סוד לבלתי הגונים. ובדינו הקדמות מסברתינו. ופגמנו בגופא דמלכא קדישא. נפלו פנינו והתפרדו כל עצמותינו. על עוצם חטאתינו עוונותינו ופשעינו. ובלב נשבר אתאנו לחלות פניך. ונשעננו על רחמי יקר תפארת גדולתיך. אנא ברחמיך האר מחשך פגמינו. אשר החשכנו מאורות העליונים. בזכות יעקב בנך בכורך. ומחל וסלח את בל אשר אשמנו. ותורינו דרכי תשובה. והעלנו מטומאה לטהרה. ויצאו מים חיים בלובן העליון דרך רחובות הנהר לקו האמצעי. נהר פלגיו ישמחו עיר אלהינו. לטהר מדות העליונות. ותפארת״ו עבור על פשע. ועל כן נקוה לך לראות מהרה בתפארת עוזך. להעביר גילולים מן הארץ. לתקן עולם במלכות שדי ומלך ביופיו תחזינה עינינו. תשיב לראשו עטרת פז. ובאה הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים כאמור מפי כבודך עורי [עורי לבשי עוזך ציון] לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש. והיית עטרת תפאית ביד ה׳ וצניף מלוכה בכף אלהיך. עשת למען שמך. עשה למען פארך:
יהיו לרצון וכו'

היום שנים ועשרים יום [לעומר]. שהם שלשה שבועות ויום אחד (לעומר):    ו

הרחמן. י"ר. לאומים. ברכם. רבון. חסד שבנצח

היום שלשה ועשרים יום [לעומר]. שהם שלשה שבועות ושני ימים (לעומר):    ט

הרחמן. י"ר. כי. טהרם. רבון. גבורה שבנצח

היום ארבעה ועשרים יום [לעומר]. שהם שלשה שבועות ושלשה ימים (לעומר):    ע

הרחמן. י"ר. תשפוט. רחמי. רבון. ת"ת שבנצח

היום חמשה ועשרים יום [לעומר]. שהם שלשה שבועות וארבעה ימים (לעומר):    מ

הרחמן. י"ר. עמים. צדקתך. רבון. נצח שבנצח

היום ששה ועשרים יום [לעומר]. שהם שלשה שבועות וחמשה ימים (לעומר):    י

הרחמן. י"ר. מישור. תמיד. רבון. הוד שבנצח

היום שבעה ועשרים יום [לעומר]. שהם שלשה שבועות וששה ימים (לעומר):    ם

הרחמן. י"ר. ולאומים. גמלם. רבון. יסוד שבנצח

היום שמונה ועשרים יום [לעומר]. שהם ארבעה שבועות (לעומר):    מ

הרחמן. י"ר. בארץ. בט"ר צת"ג. רבון. מלכות שבנצח


[יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו. שאם פגמנו באיזו מז׳ בחינות דמות דעת ז״א או באחת מז׳ בחינות דחסד הד׳ שלו או באחת מז' בחינות דגבורה ד׳ דנוקבא. שיתוקנו פגמיהם בכח מצות ספירת העומר אשר ספרנו בשבוע זו. אנא מלך רחום וחנון. התמלא רחמים עלינו. ויתוקן מה שפגמנו בביטול תורתך הקדושה, שנתת לנו ע״י משה רעיא מהימנא. ואשר למדנו שלא לשמה. ואשר הפסקנו למודנו לדברים בטלים. ועל ידי זה נתגבר יצרנו הרע ושגינו באולתנו ולא גמלנו חסד עם העניים והאביונים ותופסי התורה ופגמנו במדה דנצח. ובכן עתה שבנו אליך בבושת פנינו. ואתה בטובך תעורר רחמיך. ובזבות משה רעיא מהימנא רחם עלינו וגם נצח ישראל לא ינחם. וקיים לנו את כל אשר הבטחתנו ע״י נביאיך הקדושים. וישמחו בל חוז׳י בך. ורחמיך הרבים אל יעזבונו נצח סלה ועד. ותחזקנו ותאמצנו לנצח היצר הרע. ויהיה לבבינו שלם להכיר מיעוט ערכנו ושפל מצבינו מחוסר כל. ויתרחק יצר הרע מתוכנו. ותסתום ותחסום פי כל המקטריגים ואויבינו אויבי נפשינו וגופנו. למען זכות משה רעיא מהיפנא החתום במדת הנצח. והאר עינינו בתורתך. ותזכנו לעסוק בתורה לשמה. ולהוציא לאור חלקנו בתורתך אשר קבלנו בהר סיני. ודבק לבנו בסצותיך. ותייחד לבנו ליראה ולאהבה את שמך נצח סלה ועד. ותנאלנו גאולה שלימה בזכות משה רעיא מהימנא במהרה ביט־נו אמן]:


היום תשעה ועשרים יום [לעומר]. שהם ארבעה שבועות ויום אחד (לעומר):    י

הרחמן. י"ר. תנחם. חסין. רבון. חסד שבהוד

היום שלשים יום [לעומר]. שהם ארבעה שבועות ושני ימים (לעומר):    שׁ

הרחמן. י"ר. סלה. קדוש. רבון. גבורה שבהוד

היום אחד ושלשים יום [לעומר]. שהם ארבעה שבועות ושלשה ימים (לעומר):    ו

הרחמן. י"ר. יודוך. ברוב. רבון. ת"ת שבהוד

היום שנים ושלשים יום [לעומר]. שהם ארבעה שבועות וארבעה ימים (לעומר):    ר

הרחמן. י"ר. עמים. טובך. רבון. נצח שבהוד

היום שלשה ושלשים יום [לעומר]. שהם ארבעה שבועות וחמשה ימים (לעומר):    ו

הרחמן. י"ר. אלהים. נהל. רבון. הוד שבהוד

היום ארבעה ושלשים יום [לעומר]. שהם ארבעה שבועות וששה ימים (לעומר):    ל

הרחמן. י"ר. יודוך. עדתך. רבון. יסוד שבהוד

היום חמשה ושלשים יום [לעומר]. שהם חמשה שבועות (לעומר):    א

הרחמן. י"ר. עמים. חק"ב טנ"ע. רבון. מלכות שבהוד


[יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו. שבכח ספירתנו שספרנו בשבוע זו יבוסמו כל הדינים. ואם פגמנו באיזו משבעה בחינות מוח חכמת ז"א או באחד מז' בחינות חסד ה' שלו או באחד מז' בחינות גבורה ה' דנוקבא. שיתוקנו כל פגמיהם בכח ספירתינו. וטהר לבנו לעבדך באמת. אנא מלך רחום וחנון. מהר יקדמונו רחמיך. ויתוקן אשר פגמנו ולא כבדנו לומדי תורה ולא החזקנו ברכי רבנן דשלהי. ואשר היינו הולכי רכיל ורגלינו רצו לרע ופגמנו במדת הוד. והן בעוון חוללנו. ונהפוך הוד. כל היום דו"ה. בושנו מאוד ונכלמנו. ואתה בטובך ובזכות אהרן כהנא רבא חתום במדת הוד. תעורר רחמיך. ותזכנו לכבד לומדי תורה ולרוץ לדבר מצוה. ותזכני להיות מתלמידיו של אהרן ולרדוף שלום ולבקש שלום ולשום שלום ולהרבות שלום בעולם. ולזכנו למעבד עובדא דאהרן. ובא לציון גואל. הוד והדר תשוה עליו. עשה עמנו אות לטובה. ותתקיים בנו מקרא שכתוב. אל יתן למוט רגלך אל ינום שומרך. עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך. והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך. אמן כן יהי רצון]:


היום ששה ושלשים יום [לעומר]. שהם חמשה שבועות ויום אחד (לעומר):    מ

הרחמן. י"ר. כולם. יחיד. רבון. חסד שביסוד

היום שבעה ושלשים יום [לעומר]. שהם חמשה שבועות ושני ימים (לעומר):    י

הרחמן. י"ר. ארץ. גאה. רבון. גבורה שביסוד

היום שמונה ושלשים יום [לעומר]. שהם חמשה שבועות ושלשה ימים (לעומר):    ם

הרחמן. י"ר. נתנה. לעמך. רבון. ת"ת שביסוד

היום תשעה ושלשים יום [לעומר]. שהם חמשה שבועות וארבעה ימים (לעומר):    ב

הרחמן. י"ר. יבולה. פנה. רבון. נצח שביסוד

היום ארבעים יום [לעומר]. שהם חמשה שבועות וחמשה ימים (לעומר):    א

הרחמן. י"ר. יברכנו. זוכרי. רבון. הוד שביסוד

היום אחד וארבעים יום [לעומר]. שהם חמשה שבועות וששה ימים (לעומר):    ר

הרחמן. י"ר. אלהים. קדושתך. רבון. יסוד שביסוד

היום שנים וארבעים יום [לעומר]. שהם ששה שבועות (לעומר):    ץ

הרחמן. י"ר. אלהינו. יג"ל פז"ק. רבון. מלכות שביסוד


[יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו. שבכח ספירתנו יבוסמו כל הדינים. ואם פגמנו באיזה מז׳ בחינות חסד דכללות ה׳ חסדים דז״א או באחד מז׳ בחינות דגבורה דכללות ה׳ גבורות דנוקבא או באיזה בחינה משבע בחינות מוח בינה דז״א או באחד משבעה בחינות גבורה שלו. שיתוקן כל פגמיהם בכח מצות ספירת העומר שספרנו בשבוע זו. אנא טלך רחום וחנון, הפלא חסדיך מושיע חוסים. ויתוקן אשר פגמנו במדת היסוד, בין בגלגול זה בין בגלגולים אחרים, הן בכיאות אסורות הן בהסתכלות בעריות, הן בהרהורים רעים הן בכל מיני קרי. ומלאו מתניגו חלחלה, כי היינו ח״ו מפרידי אלוף, ופגמנו בשמות הקדושים. רעדה אחזה את עצמותנו על פגם אות ברית קודש חותמא דמלכא. אהה עלינו. והנה אנחנו בושים ונכלמים מאוד. ועתה שבנו אליך, כי רחום אתה ואתה חפץ בתשובת השבים, וברוב רחמיך תקבלנו בתשובה לפניך, ותלקט אשר פזרנו, ותייחד אשר הפרדנו, ותוציא לאור כל ניצוצות הקרושה אשר נתפזרו על ידינו בין הקליפות. חיל בלע ויקיאנו, מבטנו יורישנו אל. ולא ידת ממנו נדח. ותזכנו לשמור דרכנו מכל חטא. ובזכות יוסף צדיקך החתום במדת היסוד, תתקן אשר עוינו, ותמלא כל השמות שפגמנו בהם, בזכות יוסף הצדיק. יסד יסוד ציון. תרוממנה קרנות צדיק, אל שדי, בזכות יוסף. יוסיף שנית ידו ויגאלנו גאולת עולם בטהרה בימינו. אמן כן יהי רצון]:


היום שלשה וארבעים יום [לעומר]. שהם ששה שבועות ויום אחד (לעומר):    ת

הרחמן. י"ר. יברכנו. שועתנו. רבון. חסד שבמלכות

היום ארבעה וארבעים יום [לעומר]. שהם ששה שבועות ושני ימים (לעומר):    נ

הרחמן. י"ר. אלהים. קבל. רבון. גבורה שבמלכות

היום חמשה וארבעים יום [לעומר]. שהם ששה שבועות ושלשה ימים (לעומר):    ח

הרחמן. י"ר. וייראו. ושמע. רבון. ת"ת שבמלכות

היום ששה וארבעים יום [לעומר]. שהם ששה שבועות וארבעה ימים (לעומר):    ם

הרחמן. י"ר. אותו. צעקתנו. רבון. נצח שבמלכות

היום שבעה וארבעים יום [לעומר]. שהם ששה שבועות וחמשה ימים (לעומר):    ס

הרחמן. י"ר. כל. יודע. רבון. הוד שבמלכות

היום שמונה וארבעים יום [לעומר]. שהם ששה שבועות וששה ימים (לעומר):    ל

הרחמן. י"ר. אפסי. תעלומות.רבון. יסוד שבמלכות

היום תשעה וארבעים יום [לעומר]. שהם שבעה שבועות (לעומר):    ה

הרחמן. י"ר. ארץ. שק"ו צי"ת. רבון. מלכות שבמלכות


[יהי רצון מלפניך ה' אלהיני ואלהי אבותינו. שאם פגמנו באיזו מז׳ בחינות מוח דעת ז״א או בת״ת שלו או באיזה בחינות דחסד דכללות מז׳א או באחד מז׳ בחינות דכללות ה׳ גבורות דננוקבא דזעיר אנפין. שיתוקנו כל פגמיהם בכח מצות ספירת העוכר שספרנו בשבוע זו. אנא מלך רחום וחנון. הנשמה לך והגוף פעלך. חוסה על עמלך. וברוב רחפיך יתוקן אשר םגטנו בכבוד שכינת עוזנו. וגרמנו בעוצם חטאתינו לגרום פירוד חס ושלוס. וגם היינו מד' כתות שאינם מקכלות פני השכינה. לצנו ושקרנו ודברנו לשון הרע וחנפנו. ודברנו בבית הכנסת ובאמצע תפילה והפסקנו מדברי תורה לדברים בטלים. וכזאת וכזאת הרבינו לפשוע והיינו סיבה להאריך גלות השכינה. ובהעלותנו על לבבנו, על אלה חשכו עינינו ונמס לבבנו בקרבנו. לכן עתה שבנו אליך בחרפה וכלימה בלב נשבר. ואנו מתחננים שתתמלא רחמים עלינו בזכות גוג מלך ישראל עליו השלום החתום במלכות וכל ימיו השתדל לחבר הדודים יחדיו. ואתה בטובך תקבלנו בתשובה, ויתוקן כל אשר פגמנו. ותתן בנו כח ובריאות לעשות נחת רוח לפניך תמיד, ותשרה שכינתך עלינו. ותגלה ותראה מלכותך עלינו מהרה. ומלוך על כל העולם כלו בכבודך. והיתה לה' המלוכה. והיה ה׳ למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. במהרה בימינו אמן]: