סדר עולם רבא פרק כד

בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וגו' (דברי הימים ב לג א), בשנת כ"ב למנשה גלה מנשה לבבל, ופסלו של מיכה עמו, שנאמר ויקימו להם בני דן את הפסל וגו' עד יום גלות הארץ (שופטים יח ל), וכהצר לו חלה את פני ה' וגו' (דברי הימים ב לג יב), נמצא מנשה עשה תשובה ל"ג שנה לפני מיתתו, בן עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים וגו', ויעש הרע וגו', כי הוא אמון הרבה אשמה וגו' (דברי הימים ב' ל"ג כ"ג), בער תורה מישראל, בן שמנה שנה יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה מלך בירושלם וגו', ויהי בשמנה עשרה שנה וגו' (מלכים ב כב), אותה שנה נמצא ספר תורה בבית ה', ואותה שנה היא היתה תחלה של יובל, ואותה שנה בדק יאשיהו את הבית, הרי מאתים ושמנה עשרה שנה משבדקו יואש ועד שבדקו יאשיהו, ולמה נבדק מהרה בימי יואש, כי עתליהו המרשעת בניה פרצו את בית האלהים וגו' (דברי הימים ב כד ז), ואותה שנה עשה יאשיהו תשובה, וכמהו לא היה לפניו מלך אשר שב וגו' (מלכים ב כג כה), יאשיהו גנז את הארון, שנאמר ויאמר ללוים המבינים לכל ישראל הקדושים לה' תנו את ארון הקדש וגו' (דברי הימים ב לה ג), בימיו עלה פרעה נכה מלך מצרים וגו' (מלכים ב כג כט), וישלח אליו מלאכים לאמר מה לי ולך וגו', ולא הסב יאשיהו וגו', וירו הירים למלך יאשיהו וגו', ויעבירהו עבדיו וגו' (דברי הימים ב לה), ועליו קונן ירמיהו רוח אפינו משיח ה' נלכד בשחיתותם וגו' (איכה ד כ), ויקח עם הארץ וגו', בן עשרים ושלש שנה יהואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם (מלכים ב כג), ויאסרהו מלך מצרים, וימלך מלך מצרים את אליקים אחיו וגו', בן עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם וגו' (דברי הימים ב לו), נמצא יהויקים גדול מאחיו שתי שנים, בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, אמר ירמיה הנביא לכל יהודה וירושלם, כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל, שובו נא איש מדרכו הרעה ומרוע מעלליכם וגו', שהוכיחן פעמים רבות, ולא שמעו, וחזר ונתנבא עליהם, כה אמר ה' אם לא תשמעו וגו', ונתתי את הבית הזה כשלה וגו' (ירמיה כו), בראשית ממלכת יהויקים בן יאושיהו מלך יהודה וגו', כה אמר ה' אלי עשה לך מוסרות וגו', כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל וגו', אנכי עשיתי את הארץ וגו', אנכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנאצר מלך בבל עבדי וגו', ועבדו אתו וגו', והיה הגוי והממלכה וגו' (ירמיה כז), באותה שעה הרג יהויקים את אוריה, שנאמר ויוציאו את אוריהו ממצרים ויבאהו אל המלך יהויקים ויכהו בחרב וגו' (ירמיה כו כג), וכשם שנתנבא אוריה, כך נתנבא ירמיה, אלא אך אחיקם בן שפן וגו' (ירמיה כו כד), אשר היה דבר ה' אל ירמיהו הנביא על הגוים, למצרים על חיל פרעה נכו וגו' (ירמיה מו), שנה ראשונה כבש נינוה, שניה עלה וכבש את יהויקים, ויהי לו יהויקים עבד שלש שנים וגו', ולא הסיף עוד מלך מצרים לצאת וגו' (מלכים ב כד), בשנת ארבע ליהויקים נתחתם גזר דינן של ישראל לגלות ועל ירושלם לשתות את כוס יין החמה.